Home Kadry i Płace Prawo Pracy Niedopuszczalność Rozwiązania Umowy o Pracę z Datą Wsteczną


Designed by:

Niedopuszczalność Rozwiązania Umowy o Pracę z Datą Wsteczną

Zwolniliśmy dyscyplinarnie pracownika, który od kilkunastu dni był nieobecny w pracy i nie usprawiedliwił tego faktu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wysłaliśmy pocztą. W jego treści wskazaliśmy datę rozwiązania umowy, jednak przesyłka dotarła do pracownika kilka dni później. Czy rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem dotarcia pisma do adresata, czy z datą wskazaną w oświadczeniu?

Stosunek pracy uległ rozwiązaniu z dniem dotarcia pisma o rozwiązaniu umowy o pracę do pracownika. Kodeks pracy nie wymaga, aby w oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia wskazywać datę rozwiązania umowy. Do koniecznych elementów takiego oświadczenia przepisy prawa pracy zaliczają tylko:

  • wskazanie trybu i przyczyny rozwiązania umowy o pracę,

  • pouczenie pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy.

Ponadto, zgodnie z art. 30 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2009 r. nr 219, poz. 1704), oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej.

Co do zasady, rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym następuje z chwilą dojścia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy w tym trybie do adresata (art. 61 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 K.p.). Oznacza to, że w typowej sytuacji stosunek pracy rozwiązuje się z dniem, w którym pracownik otrzymał oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia i mógł się z nim zapoznać. Dlatego nie ma potrzeby podawania daty ustania zatrudnienia w piśmie rozwiązującym umowę.

WAŻNE: Pracodawca może w oświadczeniu woli o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym podać termin rozwiązania umowy o pracę, który będzie się różnił od daty dojścia oświadczenia do wiadomości pracownika. Może to jednak uczynić tylko ze skutkiem na przyszłość.

Oznacza to, że pracodawca może np. podać w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę, iż rozwiąże się ona po upływie 3 dni od odebrania pisma pracodawcy przez pracownika. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z 6 października 1998 r. (sygn. akt III ZP 31/98), w której stwierdzono, że możliwe jest też rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w określonym przez pracodawcę terminie, przypadającym po dacie otrzymania przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy w sposób umożliwiający pracownikowi zapoznanie się z jego treścią.

Jednak trzeba podkreślić, że rozwiązanie stosunku pracy przed dniem doręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, a więc rozwiązanie go z datą wsteczną, jest niedopuszczalne. W takim przypadku skutek prawny oświadczenia woli pracodawcy w postaci rozwiązania umowy nastąpi z dniem dotarcia tego oświadczenia do pracownika.