Home Podatek Dochodowy Od Osób Fizycznych

SL

Obowiązkowe szczepienia u dziecka. Nocleg w centrum - Tey hostel poznań - czekamy na Ciebie!


Designed by:

Podatek Dochodowy od Osób FizycznychSzczepienia ochronne pracowników
Podatek Dochodowy

Szczepienia ochronne pracowników -czy należy doliczyć do dochodu pracownika?

Poniżej w pigułce zaprezentowano kwestie szczepień ochronnych dla pracowników w kategoriach: kosztów uzyskania przychodów, zus a także podatku dochodowego od osób fizycznych:

 
Interpretacje indywidualne nie zawsze chronią podatnika
Podatek Dochodowy

Eksperci Pracodawców RP postawnowili zająć się indywidualnymi interpretacjami, a w szczegolności sytuacją, kiedy podatnik nie zgadza się z interpretacją, którą otrzymał od fiskusa. Ma prawo wówczas odwołać się do sądu. W momencie, kiedy otrzyma wyrok uchylający interpretację mogą zacząć się „schody”.

 
Formy opodatkowania podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
Podatek Dochodowy

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma do wyboru cztery formy opłacania podatku dochodowego:

 • Zasady ogólne
 • Podatek liniowy
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Karta podatkowa

Formę opodatkowania wybiera się raz w roku. O wyborze formy opodatkowania należy powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

Zasady opodatkowania

Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

 • do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie późnej jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z działalności,
 • w przypadku zmiany zasad opodatkowania (przy kontynuacji działalności), do dnia 20 stycznianowego roku podatkowego.

Nie złożenie na czas stosownego oświdczenia powoduje, iż:

 • podatnicy rozpoczynający działalność godpodarczą opodatkowani będą na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
 • pozostali podatnicy opodatkowani będą w formie, którą stosowali dotychczas.

Zasady ogólne – podatek wg skali

Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, dostępną dla każdego podatnika.

Osiągnięte dochody opodatkowane są według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej:

 • dochody do 85.528 zł, podatek wynosi – 18 % minus 556,02 zł,
 • dochody powyżej 85.528 zł, podatek wynosi 14.839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad kwotę 85.528 zł.

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy

Wysokość zaliczek za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego, ustala się w następujący sposób:

 1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę 3091 zł
 2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b;
 3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zaliczki na podatek za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdegomiesiąca za miesiąc poprzedni, a zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego.

Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, a za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Zaliczki kwartalne mogą wpłacać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej

Mały podatnik - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł; limit obowiązujący w 2011 roku - 4.736.000,00zł (1.200.000 euro x 3,9465 zł)

Zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w złożonym:

 1. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
 2. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
 
Na PIT-28 masz czas tylko do końca stycznia
Podatek Dochodowy

Kto rozlicza się na formularzu PIT-28?

Obowiązkowo rozliczają się na nim podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zasady opodatkowania w tej formie zostały określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

 
Dochody zagraniczne w zeznaniu rocznym
Podatek Dochodowy

Eksperci Krajowej Informacji Podatkowej wyjaśniają wątpliwości dotyczące rozliczenia w zeznaniu rocznym dochodów zagranicznych.

Podatnik został zatrudniony w 2010 r. na umowę o pracę przez zagranicznego pracodawcę, który nie posiada w Polsce zakładu, praca była wykonywana w Polsce. Jak powinien opodatkować uzyskane dochody?

 
Opodatkowanie nierezydenta
Podatek Dochodowy

Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć wynagrodzenie wypłacane pomocy domowej z Ukrainy zatrudnionej na umowę zlecenia? Czy powinna te dochody opodatkować w Polsce i w związku z tym złożyć zeznanie podatkowe? Osoba ta na Ukrainie ma rodzinę i centrum interesów życiowych. Czy podatnik – osoba fizyczna zatrudniający taką pomoc ma obowiązki płatnika?

 
Bezpłatne szkolenia w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej bez PIT
Podatek Dochodowy

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

 
Emeryt musi zawiadomić ZUS o przychodach
Podatek Dochodowy

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2010 r. Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS-owi do rozliczenia przysługującego świadczenia.

 
Jak podatnicy w zeznaniu PIT za 2010 rok skorzystają z ulg i odliczeń
Podatek Dochodowy

O czym powinien pamiętać podatnik, aby mógł skorzystać z odliczeń w zeznaniu rocznym PIT za 2010 rok?

Pomimo wciąż ograniczanej liczby ulg, nadal łącznie kilkanaście rodzajów odliczeń funkcjonuje w naszym systemie podatkowym. Najpowszechniej wykorzystywana ulga to tzw. ulga rodzinna przysługująca rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom sprawującym opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Przypomnijmy, że jest to odliczenie od podatku do wysokości 1112,04 zł za jedno dziecko.

 
Zmiany w podatkach dochodowych w 2011 r.
Podatek Dochodowy

W 2011 r. wejdą w życie zmiany wielu przepisów podatkowych. Znowelizowana została ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
Najważniejsze zmiany dotyczą:

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3